Ο Κώστας Δουζίνας για το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής (12-07-2018) για το Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών: Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για εκσυγχρονισμό πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για απονομή ιθαγένειας και πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ